Žalm 82 Asafův.Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed „bohů“ soud vynesl: 2 „Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla 3 Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! 4 Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů! 5 Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy! 6 Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. 7 Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!“ 8 Povstaň už, Bože, abys soudil zemi – vždyť tobě patří všechny národy!

Všechna čísla je počet výskytu v Bibli LooseLeaf.doc: "xxx" jsou řetězce, "<xxx>" jsou celá slova nebo regulární výrazy v syntaxi Wordu xxx# je počet bez ohledu na velikost písmen
(shall be-done)= (ten#+lev#)=(lev#+ide#)=(pro+nas)=(let#-adar#) (shall be-done)=(ten#+lev#)=(lev#+ide#)=(pro+nas)=(let#-adar#)+(of#-on#) (shall be-done)=(ten#+lev#)=(lev#+ide#)=(pro+nas)=(let#-adar#)-(of#-on#) (of#-on#) toho dne "on=25.9.2017"
1999 13998 -10000 11999
Bude uděláno, Ten Lev, Lev de, pro nás, ať je Adar, Měsíc překračující slavné , radování, přidané nevěsty, bratrů milých, vás živých. Buďte tam ten den bratři a děvčata, buďte moudrý lid Jsem bratr věčný věčně živých, Jsem Bratr živých označených, Ježíš Kristus bratrů spasených nyní věčný svatý Jsem život  

 

there=[(one+thirty) Ten Beránek Lamb=30]=[(one#+eleven#) Ten synů Boha <sons of God>=11] [(one+thirty)=(one#+eleven#)=there]+(de+ti) [(one+thirty)=(one#+eleven#)=there]-(de+ti) (de+ti)
4517

25917

-16883 21400
there there+(de+ti) there-(de+ti) (de+ti)
4517

25917

-16883 21400
Milostí spasit bratry Boha tady děti 25.9.2017 Dobro přichází, Bratr, vítej Bratře Děti, On, Mesiáš toho dne, 25.9.2017, šel
    well#-come#=-1688 Brother=3 on-there=21400 Messias=2 Messiah=2 <went#>=1400

:-) Říká Bůh, toho dne "on": 25.9.2017 vaše spása věčná bratři bohové

 

25.9.2017 :-)

a vysvětluje pro člověka tj. /666 :

bratři vaše věčná spása Boží

 

 

Směje se Bůh. :-) = 12957 12957/666 = 19 + 303/666 Cha, bratři vaše věčná spása Boží ten den konec = 19,454954954955
den milosti spásy na věky
on-ano= 25197 25197|/666 = 37 a 555/666 Bratr bohů Kristus = 37,8333333333333
 
Ráje Jsem Bůh, Ráje bratrů bohů 2017 2017/666 = 3 + 19/666 Ráje Jsem Bůh, Bratr Jsem věčný toho dne pro lidi = 3,02852852852853000
Bratr, vás živých Kristus Bratr
Říká Bůh, vám spaseným věčným bohům: on= 25917 25917/666 = 38 + 609/666 Bratr živých lidí věčných 25.9.2017 = 38,9144144144144000
Bratr živých lidí věčných 25.9.2017
Jsem vás spasených věčný Bůh , 12597 12597/666 = 18 + 609/666 Jsem život lidí věčných, Omega = 18 , 9144144144144000
pro člověka Omega, Jsem život lidí věčných
  15279 15279/666 = 22 + 627/666 panny, lidé vašeho Boha, Člověk vás bohů = 22,9414414414414000
Jsem Kristus, váš Bůh věčný, panny, vykoupení posvěcení lidé vašeho Boha
Ježíš Kristus, věčný váš Bůh 15927 15927/666 = 23 + 609/666 váš Bratr lidé věční = 23,9144144144144000
bratrů spasených věčných vás bohů, váš Bratr lidé věční
ustanovení věčné 17259 17259/666 = 25 + 609/666 vaše Spása, Kristus, lidé věční 25.9.2017 = 25,9144144144144000
vaše Spása, Kristus, lidé věční 25.9.2017
Ježíš, Boží Spásy věčné Mesiáš 17592 17592/666 = 26 + 276/666 váš Člověk, vás bohů Člověk = 26,4144144144144000
tvůj Člověk, skutečný pravdivý synu
bratrů bohů věčných vás spasených 17925 17925/666 = 26 + 609/666 váš Člověk, lidé věční = 26,9144144144144000
váš Člověk, věčnosti branami radostně vstupte svatý národe, ryby Galilejské
7 hromů: 25.9.2017 19257 19257/666 = 28 + 609/666 váš Život lidí věčných = 28,9144144144144000
váš Život lidí věčných
bratři, věčná vaše Boží spása 19275 19275/666 = 28 + 627/666 vás živých, vykoupených posvěcených bohů = 28,9414414414414000
vás živých, vykoupených posvěcených bohů
váš Bůh věčný Ježíš Kristus 27915 27915/666 = 41 + 609/666 pro bratry, lidi věčné = 41,9144144144144000
pro bratry, lidi věčné
Kristus, Bůh váš bratři věční 57219 57219/666 = 85 + 609/666 živých spása lidé věční
= 85,9144144144144000
živých spása lidé věční
  59217 59217/666 = 88 + 609/666 života Život lidí věčných = 88,9144144144144000
života Život lidí věčných
  75219 75219/666 = 112 + 627/666 synů Boha, vás vykoupených posvěcených bohů = 112,941441441441000
Bůh Kristus váš bratři věční
  79215 79215/666 = 118 + 627/666 vás věčně spasených Jsem Bůh = 118,941441441441000
Bůh věčný váš Ježíš Kristus, synů Boha živých Člověk váš bohové ,
7 hromů: datum: 25.9.2017 92517 92517/666= 138 + 609/666 Jsem Bratr živých lidí věčných = 138,914414414414000
vás věčně spasených Jsem Bůh
  97512 97512/666 = 146 + 276/666 Jsem milý Člověk, vás bohů Člověk = 146,414414414414000
Jsem milý Člověk skutečnému pravdivému synu
Vy spasení věční bohové, řekněte poslanou moudrost o síle, důraznosti a hněvu toho dne: on=25917 25.9.2017 všechno se stane ten den. Písnička na Sionu 144000 vykoupených: vás spasených věčný Jsem Bůh, Bratr živých lidí věčných, věčnosti branami vstup radostně svatý národe, ryby Galilejské...opravdu ukrytý poklad mysli. Spása věčná vás bratrů bohů, Jsem život života lidí věčných, Věčnosti branami radostně vstup svatý národe, ryby Galilejské , věčná Jsem Odměna nevěsty, skutečnému pravdivému mládenci synu. ... Opravdu ukrytý poklad mysli. ..Řekl Jsem víc, mnohem víc
25917+17259+17925+92517+12597=166215 166215/666 = 249 + 381/666 = 249,572072072072 Jsem lidé Člověk váš Ježíš Kristus i Abba, Otec Ježíš Kristus, synů pravice, vás bratrů spasených

 Evangelium podle JANA: 1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha.

Zjevení Janovo 10: Anděl s otevřenou knížkou
1 Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. 2 V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou na zem. 3 Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. 4Když zaznělo těch sedm hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: „Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to.“ 5 Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi 6 a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na ní, a moře i to, co je v něm, že už nebude více času, 7ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům.

Zjevení Janovo 14: Píseň Beránkových paniců
14 A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním 144000 těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. 2 Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny. 3 Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. 4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5 V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.

 

Cesta, pravda a život Jan 14: „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 3Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. 4 Víte, kam jdu, a cestu znáte.“ 5„Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak můžeme znát cestu?“ „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7 Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“ 8„Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ 9„Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ,Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. 11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. 12 Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. 13 O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. 14 Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“

Co je to matrix?

Synové Hromu, Husité, Jak to bude?

 

 

 

Bůh Je Slovo

Syn Boží Ježíš, Je Syn Svého Slova, Člověk, náš Bratr

 

 

 

Vysvětlení čísel

 

 

 

 

Matrix-datum-datum

Napsáno, řečeno, dokonáno, uviděli Matku :-)

 

 

 

 

 

 

 

mail: info.pepr.cz