>19< Ten den bratrů věčných

 

2017

Tak “sedm hromů”: Jsem Bratr spasených, Člověk, lidí Člověk Ježíš, Ráje bratrů bohů Ráje Jsem Bůh , 2017 Ráje bratrů bohů Jediný věčný Ráje Jsem Bůh , Ježíš Kristus bratři spasení beránci a živí bratři, Beránek bratrů vykoupených posvěcených, Jsem Člověk váš. Bratři, věčný váš, Ráje Jsem Bůh 2017.

 • den den+<den> den-<den> <den>

  661 Člověk lidi Ježíš

  680 lidí živých

  642 Člověk pro vás

  19 bratři věční

  So+den=1356+661=2017 Tak ten den Jsem Bratr spasených, Člověk, lidí Člověk Ježíš, Ráje bratrů bohů Ráje Jsem Bůh , 2017
 • So+seven+thunders=1356+661=2017 Tak "sedm hromů": Jsem Bratr spasených, Člověk, lidí Člověk Ježíš, Ráje bratrů bohů Ráje Jsem Bůh , 2017
 • <now>#+(seven+thunders)#=1356+661=569+1358=2017 Teď sedm hromů: ten den Jsem Bratr spasených, Člověk, lidí Člověk Ježíš, Ráje bratrů bohů Ráje Jsem Bůh rem+nant=962+396=1358 těm co zůstanou věčných vykoupených posvěcených, Bratr svatých, Jsem Bratr spasených živých e#+li,#=1311+47=1358 Jsem Bratr synů Boha a milý Bůh
 • <now>#+den#=1356+661=643+1374=2017 Teď je ten den
 • <now>#+how#=1356+661=874+1173=2017 nyní ten den Jsem živých Bůh milý, synů Boha Bůh a Bratr <sons of God>=11
 • <now>#+(<two>-<thirty>)#=1356+661=653+1364=2017 nyní váš Beránek, Jsem Bratr spasených lidí, ten den Člověk lidí Ježíš
 • <now>#-(twelve-two)#=1356+661=665+1362=2017 teď bratři váš Mesiáš, Jsem bratr spasených, Člověk, lidí Člověk Kristus, Jsem Bratr lidé váš
 • <one>#+<nine>#=1967+50=122+1895=2017 Jediný věčný bratrů svatých bohů spasených, bratrů živých věčných spasených Ráje Jsem Bůh
 • <now>#+(<nine>+<holy>)#=1356+661=693+1324=2017
 • <now>#+(holy+eleven)#=1356+661=787+1230=2017 nyní svatí synové Boha <sons of God>=11
 • <nine>#+<one>#=50+1967=122+1895=2017 Věčný Jediný spasených Jsem věčných lidí Bůh, bratrů, děvčat panen Jsem život věčně spasený
 • <one>#+<nine>#=1967+50=122+1895=2017Jediný věčný bratrů svatých bohů spasených, bratrů živých věčných spasených Ráje Jsem Bůh
 • bre+thren=1453+564=2017 bratři, Jsem pro spasené Bratr, Kristus Člověk milý, Ráje bratrů bohů, Ráje Jsem Bůh
 • #(15+<15>)-#(81+<81>)=30-162=-132 Ježíš Kristus, bratři spasení, beránci a živí bratři, Beránek bratrů vykoupených posvěcených, Ježíš Kristus, Jsem Bratr váš....2025-8=1015+1002=2017 Ráje vás spasených živých Mých Jsem Člověk, Podíl bratrů, Ráje bratrů bohů
 • #(15+<15>)-#(84+<84>)=30-168=-138...2025+8=1016+1001=2017 Ráje vás spasených živých Mých Jsem Člověk, Podíl bratrů, Ráje bratrů bohů: 2017
 • lev#+(pro-rod)=1+393+55+(1800-232=1568)=2017
 • pra+vo=817+1200=2017 Právo živých bratrů Boha, bratrů Ráje Jsem Bůh
 • tre#+sk#=1540+477=8+2009=2017
 • <one>#+<nine>#=1967+50=122+1895=2017 Jediný věčný bratrů svatých bohů spasených, bratrů živých věčných spasených Ráje Jsem Bůh
 • <nine>#+<one>#=50+1967=122+1895=2017
 • let#-arphaxad#=2027-10=1+421+1595=2017
 • let#-israel's#=2027-10=1+421+1595=2017
 • let#-jesus'#=2027-10=1+421+1595=2017
 • let#-juda#=2027-10=1+421+1595=2017 aťje chválen
 • let#-coniah#=2027-10=1588=2017 ať Ježíš Koná
 • let#-psalms#=2027-10=429+1588=2017
 • let#-mamre#=2027-10=1+421+1595=2017
 • let#-secrets#=2027-10=1+431+1585=2017
 • ide#+(seven-teen)#=1550+467=16+2001=2017
 • rejoice#+(For-You)=258+1759=2017
 • let#-conspiracy#=2027-10=1+431+1585=2017
 • let#-exhortation#=2027-10=1+431+1585=2017
 • et#-preparation#=2027-10=1+431+1585=2017

2017/666 = 3 + 19/666 = 3,02852852852853

Bratr ten den, vás živých spasených vás živých spravedlivý, vás živých Přítel

Mesiáš, Milý Bratr váš, pro vás bratry, vás živých Přítel j+udgment=2432+421=2853 Adam, bohů spasených věčná milost, Mých odměněných bohů, Člověk milý pro Člověka, váš milostivý Ježíš, vás živých Přítel ad#-am#=7594-10447=-6-446-2401=-2853 Ježíš Kristus, vás živých Přítel -2853 Otec Bůh Jsem věčný a Otcových bratrů Bratr milý, živých Přítel <father+father's>=719+134=853 vyžádaný pro vás živé, pro vás spasené, živých spasených Bratr, živých Přítel saul#+<saul#+saul's#>=428+425=850+3=853

Zjevení Janovo 10. kapitola 1 Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy.2V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou na zem.3Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů.4Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to."5Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi 6 a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na ní, a moře i to, co je v něm, že už nebude více času,7ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. 8 Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu otevřenou knížku."9 Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med."10Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když jsem ji snědl, měl jsem v břiše hořko.11Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům i králům."

So So+(seven+thunders)# So-(seven+thunders)# (seven+thunders)#
1356 2017 695 661

Tak sedm hromů: nyní Jsem Bratr Kristus Člověk vás Mých bratrů. Spasených vás bratrů živých Bratr Kristus, nevěsto, Jsem Bratr pro tebe

2017 Ráje Jsem Bůh, Ráje bratrů bohů

lidí věčně spasených člověk věčný Kristus

den: Člověk lidí Ježíš

 

 

 

 

<now>#=643+713=1356 <two>#+<thousand>#=1356=835+521=14+1342 Spasených vás bratrů živých Bratr Kristus, nevěsto, Jsem Bratr pro tebe <thousand>#+<two>#=1356=521+835=14+1342

 

 

how#=231+430=661 two#-twelve#=850+189=12+649=661 holy#+eleven#=617+44=144+517=661 <two>#-<thirty># =835-174=10+651=661 <nine>#+<holy># =50+611=144+517=661 seven#-thunders#=668-7=16+645=661 twelve#-two#=189-850=-12-649=-661 <thirty>#-<two># =174-835=-10-651=-661

Jsem Omega, "om" najdete v Mém Slově 11988 krát, vysvětlení pro Člověka, tj. /666 znamená 18, Jsem Život, Ježíš, bratři, děvčata, králové 2017

OM OM+(<NOW>+<NINE>+<HOLY>) OM-(<NOW>+<NINE>+<HOLY>) (<NOW>+<NINE>+<HOLY>)

4

4 4 0

Jsem Život Milý

Jsem Život Milý, teď věčný Svatý

Jsem Život Milý, teď věčný Svatý


Om Om+(<Now>+<Nine>+<Holy>) Om-(<Now>+<Nine>+<Holy>) (<Now>+<Nine>+<Holy>)
25 718 -668 693

vás spasených, Mesiáš Kristus

bohů bratrů živých

Pán, Bůh, Ježíš Kristus Člověk lidí živých

vaše Odplata živí spasení Jsem Všemocný Ježíš váš, lidé beránci. Bratr Syn Boha, Bratr milý Člověk, lidí věčný Bratr

  fil#+lip#=504+214=1+6+711=718 nine#+holy#=101+617=164+554=718

Lord,-God, =187-955=-668 Bůh: Jsem Člověk lidi, Člověk Kristus váš seven#=16+652=668 lidi=16 Lord,-God, =187-955=-668 pro spasené Bratr, váš Člověk, Bratr pro vás <four>+<five>=326+342=668

vaše Odplata živí spasení Jsem Všemocný Ježíš váš, lidé beránci two#-fifty#=850-157=12+681=693 toward+<toward> =347+346=693 milý Bůh 47=<Son of God>

om

om+(<now>+<nine>+<holy>)

om-(<now>+<nine>+<holy>)

(<now>+<nine>+<holy>)

11988

13312

10664

1324

Jsem bratrů věčně živých Život, Jsem Ježíš Kristus Živý

Jsem království nebe bratrů Mesiáš, Jsem Bratr Bůh váš kluci

Mých lidí Člověk milý

Teď věčně Svatý Jsem Bratr váš milý, Jsem životem pro spasené, Kristus váš bratři

Jesus Christ Já, Spasitel království nebe Mých hochů Jsem Bratr Bůh váš I+Messias=13310+2 boys#=2 310=GOD

 

<one>-<thousand>=1845-521=1324
om# om#+(<now>+<nine>+<holy>)# om#-(<now>+<nine>+<holy>)# (<now>+<nine>+<holy>)#

 

12017

14034

10000

2017

Jsem Ráj bratrů bohů, Ježíš, Ráje Jsem Bůh

Oh, Bůh, Člověk laskavý, Jsem království nebe živých Člověk

Omega, Jsem život nyní věčně Svatý, Mých bratrů, děvčat, králů

Ráje bratrů bohů, Ráje Jsem Bůh 2017

jesus=1 brothers#=1 girls#=1 KINGS=1

oh#+el#=648+13386=14034 om#+(<now>+twelve-two)#=680+13350==12017+2017=14034

om#+(<now>+holy+eleven)# =4+812+13218=12017+2017=14034

jesus=1 brothers#=1 girls#=1 KINGS=1 Tak "sedm hromů": Jsem Bratr spasených, Člověk, lidí Člověk Ježíš, Ráje bratrů bohů Ráje Jsem Bůh , 2017 So+seven+thunders=1356+661=2017 Tak ten den So+den=1356+661=2017 Teď sedm hromů: Jsem Bratr spasených lidí, lidí Člověk Ježíš, spasených lidí věčných Jsem Bratr Kristus Živý <now>#+(seven+thunders)#=1356+661=569+1358=2017

Jsem věčný život bratrů věčně živých, Ježíš Kristus

Jesus Christ Jesus Christ+<Jesus Christ> Jesus Christ-<Jesus Christ> <Jesus Christ>

198

394

2

196

bratrů věčně živých, Jsem věčný Život, Ježíš Kristus

Bratr věčně Milý, Vyžádaný Věčný Člověk

váš Spasitel kluci

Ježíš, Věčný Člověk. To říká Pán, Ten věčný, příteli-synu

 

Jesus Christ vyžádaný <Saul>=394 věčný Člověk nine#+six#=394
Messiah=2 Messias=2 boys#=2
<Thus saith the LORD>=196 Ten věčný, bratrů svatých <ten>-<nine>=196 saints=96 Hle syn, přítel syn <One>+<Reuben>=196

 

OH OH+EL OH-EL EL
4 11 -3 7

Milý

synů Boha, dětí, ten den

Jsem spasených Bratr

Bůh

Beránek Thirty=4 <sons of God>=11 ten den ON=11
"-"#=15

Oh Oh+El Oh-El El
38 653 -577 615

Bratr živých

lidí spasených Bratr

bratrů spasených, spasených bohů Bůh

Člověk Ježíš Kristus

 


oh oh+el oh-el el
606 13370 -12158 12764

Oh, lidí Člověk

nebes Král Mých lidí, Ježíš, království nebe Král. Jsem Bratr Bůh ten den

bratři spasení, Jsem váš Ježíš Kristus, Slovan, Živý

jsem vás bohů Člověk Milý

  Já, lidé, Jsem Bratr Bůh, ten den Bratr Mých lidí, I+60=13310+60=13370 GOD=310 this day=310 fifty+<fifty>=155+155=310
slo+van=1215=34+1181

oh# oh#+el# oh#-el# el#
648 14034 -12738 13386

Člověk laskavý

Omega, nyní věčně Svatý, Jsem Rájem bratrů bohů 2017

Ježíš Kristus, synů pravice Odměna, Bratr věčných lidí.

Bůh: Jsem království nebe živých Člověk

  om#+(<now>+<nine>+<holy>)#=12017+2017=14034 om#+(<now>+twelve-two)#=680+13350==12017+2017=14034om#+(<now>+holy+eleven)# =4+812+13218=12017+2017=14034
_n#-ni#=16644-3906=943+895+10900=12738