166215
synové pravice váš Otec Ježíš Kristus, Bratr Člověk vás spasených, Bůh vás spasených bratrů panen
Ab+Ba=833+829=1662 Bratr Člověk vás spasených, Bůh vás spasených bratrů panen #(36+<36>)+#(25+<25>)=72+50=122...1662 5+<25>)+#(36+<36>)=50+72=122...1662 Bratr Člověk a Bratr Člověk je Bůh váš 36+36=72...1662 25+25=50...1662 Bůh vás spasených bratrů panen 72+50=1
166215/666 = 249 + 381/666 = 249,57207207207200
Král přichází, Ten Živý, přichází horko, pád západu. Spásy hodina živých Mých, Život pro lidi živé, děti Boha. Takové jméno zdědí prorok: Tvůj navěky. Psal rybám, vám Božím lidem váš Bůh, Ježíš tvůj Bratr milý nevěsto, tvůj navěky ... váš navěky aby byl On, Matka Slov, Kristus Bůh váš, Bratr vás živých bohů. ... Váš navěky spasených Jsem dobrý Bůh Ráje, Ach, Ano Bůh živých navěky, Ano, váš Svatý Kristus, Všemocný spasených Bratr, Bůh svatých spasených, svatých spasených věčných lidí , milých Mých ...
Král přichází, Ježíš, Stvořitel, váš Bratr, rodina, Jsem váš Člověk, váš navěky King+Come=123+126=249 Ten živý, váš milý Člověk a Bratr, váš navěky <ten>+<eighty>=246+3=249 přichází Ježíš, váš Člověk , Ježíš váš Bratr, Rodina vaše navěky Come+<Come>=126+123=249 horko heat=249 <fall>=249 west=249 hodina odplaty <hour>+<fifty>=249 život uvnitř vás navěky Li-In=249 život li#=8000 pro lidi živé, děti Boha in#=46811 psal rybám, vám Božím lidem váš Bůh, Ježíš tvůj Bratr milý nevěsto, tvůj navěky psal#-fishes#=276-27=1+234+14=249 Žalm Ježíše, vašeho Bratra milého, nevěstě, váš Bratr živých synů Boha, váš navěky psalm#=1+234+14=238+11=249 Psalm 24:9: Lift up your heads, O ye gates; even lift [them] up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in. vás spasených Otec národů Ježíš, milý Ženich spasených váš navěky <such#>=250-1=4+245=249 name#-<name#>=1177-928=3+246=249 zdědí inherit-<inherit>=311-62=249 Laskavý Bůh tvůj Bratr Živý, tvůj navěky prophet-<prophet>=487-238=249 spásy hodina <fifty>+<hour>=155+94=249 hodina odplaty <hour>+<fifty>=94+155=249 živých Mých Bratr a váš milý Člověk, váš navěky <eighty>+<ten>=3+246=249 six#-eleven#=293-44=14+235=249 epi#+stle#=115+134=1+1+247=249 Dr+On=26+223=249 MATRIX čísla: váš navěky +249 Jsem Bratr bratrů věčný, Ježíš Kristus, Člověk 13-19=-6...249 království nebe spasených bratrů Jsem Život milý <33>-<51>=84...249 Bratr milý spasených bohů, Ježíš Kristus,váš Bratr <34>-<57>=-23...249 Bratr Kristus bohové váš Bratr Bůh <35>-<72>=-37...249 Bratr spasených bohů milý Ježíš Kristus Bratr věčný <35>-<74>=-39 Bratr Kristus bohů spasených, bratrů Mých, Ježíš Kristus milostivý <35>-<75>=-40 Bratr spasených bohů živých, Ježíš Kristus milý Bratr <35>-<78>=-43 Bratr Člověk a Bůh Jsem Mých bohů 36+71=107 Bratr Člověk a lidem milý Jsem Podílem <36>+<64>=100 Bratr Člověk pro spasené Jsem Bůh váš Ježíš Kristus věčný, Mí spasení bratři živí #(36+<36>)-#(45+<45>)=72-90=-18 pro bratry milý Člověk, živých Bůh <41>+<46>=87 pro bratry Člověk váš, věrný Ježíš Kristus bratři váš milý #(41+<41>)-#(62+<62>)=82-124=-42 milý Bratr bohů Člověk, živých Člověk Ježíš Kristus bratři spasení váš, Ježíš Kristus, lidí Člověk #(43+<43>)-#(76+<76>)=86-152=-66 milý Bratr Ježíš Kristus, bohů Bůh, živých Člověk Ježíš Kristus bratrů spasených milý, Mých spasenýcjh lidí živých #(43+<43>)-#(77+<77>)=86-154=-68 milý Člověk pro bratry, živých Bůh <46>+<41>=87 #(46+<46>)+#(66+<66>)=92+132=224 <64>+<36>=100 lidí Člověk, milý Člověk, Jsem Bratr váš, věčný váš panen milý #(66+<66>)+#(46+<46>)=132+92=224 bohů Jsem Bratr Člověk , Mých bohů 71+36=107...249 MATRIX čísla: Ježíš Kristus váš, navěky -249 věčný Ježíš Kristus bratrů Bratr, Jsem Člověk 19-13=6 pro spasené milý Kristus, Bratr Člověk bratru člověku, věčných bohů váš Jsem život #(45+<45>)-#(36+<36>)=90-72=18 spasených bratrů království nebe Jsem život <51>-<33>=18 Všemocný Ježíš Kristus Bratr milý, váš Bratr <57>-<34>=23 Člověk vás vykoupených posvěcených Ježíš Kristus pro Bratry, bratři váš milý Ježíš Kristus věrný, pro vás #(62+<62>)-#(41+<41>)=124-82=42 bohové váš Ježíš Kristus Bratr spasených, bratr Bůh 72-35=37 Bůh milý bratrů spasených Bratr Kristus je Bratr věčný <74>-<35>=39 Bohů spasených Bratr Kristus je milostivý <75>-<35>=40 bohů Člověk, milý Bratr je bratři Kristus váš, živých Člověk, lidí Člověk #(76+<76>)-#(43+<43>)=152-86=66 Bůh bohů milý Bratr je Ježíš Kristus milý, živých Člověk, Člověk živých #(77+<77>)-#(43+<43>)=154-86=68 Bůh živých Ježíš Kristus Bratr spasených, je milý Bratr <78>-<35>=43

Ten den lidí Jsem bratr pro bratry, Kristus, Bůh váš on a-<on a>=613-41=572

Aby byl Kristus Bůh váš Bratr spasených lidí věčných <to be>#=572=3+569 Matka Je Bratr vás živých bohů, Kristus Bůh váš mother+<mother>=328+244=572 Ten Milý, váš milý Člověk, Bratr vás lidí, Kristus Bůh váš <ten>+<four>=246+326=572 words=572 dc#-era#=6-578=-5-567=-572 Jsem váš Bratr lidé, Člověk Boží nevěsty, i am#+<i am#>=360+360=6+714=720 Dobrý Bůh Ráje, bohů Jsem Bratr <good#>=7+713=720 tab=720 cke#=720 ili#=720 ano=720 Ach, Jsem spasených Bůh Ráje Ac-Ch=136-856=-720

ten Beránek, Ježíš Kristus laskavý ten+thirty=1548+172=1720 Takový Jsem Bratr Člověk, Bůh živých navěky, živých spasených Člověk Su-Ch=136-856=-720 good#=7+849=856 father#=1720 Jsem Bůh a věčně milý Bratr, věčných bohů Ráje Be+Sh=1777+943=2720

Ano, váš Svatý Kristus, Všemocný spasených Bratr, Bůh svatých spasených da#=2+1445+5753=7200 svatých spasených věčných lidí , milých Mých saints+saved=96+104

<i am#>=3+357=360 Bůh Ježíš Kristus Ráje seven-twenty=652-292=360 Ježíš Kristus"-#"=15= Ráje Bůh, vás co jste zůstali lidmi Krista vašeho Jsem Ježíš Kristus Bratr lidí twenty-seven=292-652=-360 lidí spasených Jsem Ježíš Kristus, Bratr pro spasené, Bratr, Bratr spasených bohů, Bratr lidé <sixty>#+<five>#=15+345=3+357=360 Kristus lidé, bratr pro spasené Ježíš Kristus, Bratr, Bratr spasených bohů <five>#+<sixty>#=345+15=3+357=360 věčný Člověk beránci a váš Bůh věčný nine+six=81+279=360 six+nine=279+81=360 Člověk a Beránek Jsem bratrů věčných, Ježíš, Král království Boha, Bratr lidí <six>+<thirty>=190+170=360 <thirty>+<six>=170+190=360 věčný Bratr spasených bratrů <woman#>=9+351=360 Bratr věčně spasených, Bratr Kristus Eli-<Eli>=395-35=360 země bratrů beránků, bratrů bohů věčných Jsem Bratr lidé country+<country>=181+179=360 new=360 bli#=360 ah.=360 re.=360 muc=360 joi=360 usn=360 Rád Jsem, Ráje Bůh bratrů spasených Bratr, Bratr lidí Ra+Ad=207+153=360 Host bratrů věčně živých Ježíšových, milostí a laskavostí Bratra Jsem váš Bůh, Bratr lidí ho#-st#=19800-19440=4+483-127=360 Bůh Ráje, Člověk Kristus váš vás co jste zůstali, Ježíš Kristus, Bratr lidí seven-twenty=652-292=360 twenty-seven=292-652=-360 Jesus+<Jesus>=977+967=1944 co jste zůstali <remnant>=92 rac#-hel#=395-755=9-369=-360 bab, bratrů vás věčně živých Člověk Jsem, Bratr lidí bab#=1+298+61=360 Vešel dovnitř bratrů Bratr lidí Ježíš, Ježíš Kristus, Bratr lidí Went-In=1-361=-360

249/666 = 0 + 249/666 = 0,373873873873874
navěky: Dne živých lidí, Člověka Ježíše, vás živých živého zdědí Bratra děti vykoupené, posvěcené , bohové věčně Bratra milého Ráje, Jsem vaše Dveře života spásy, Mesiáš Jsem životem vaším, bratrů živých milostí. ten den Živý Syn Boha a váš Člověk, živých bohů Bratr. Jsem Bratr nevěsty živé spasené Boží, živých Bůh milý. beru bratry spasené věčné, bohy bratry spasené, národ Božímu Beránku svatý,vás věčných živých spasených Ženich, nevěsty, živých lidí...
Jsi Bratr bohů, Bratr živých, Bratr váš, věčný Bratr Odměna spasených art+<art>=3738=3293+445 Dne živých lidí, Člověka Ježíše, vás živých živého den-eight=661+288=373 zdědí Bratra děti vykoupené, posvěcené inherit#+<inherit#>=311+62=373 bohů věčný Bratr milý Ráje work-<work>=793-420=373 doth+<doth>=189+184=373 Jsem vaše Dveře života spásy, Mesiáš Jsem životem vaším, bratrů živých milostí twelve#-eighty#=189-5=2+182=184 <door>=189 death=373 woman=373 Jeh=373 joi#=373 fel#=373 ten den Živý Syn Boha a váš Člověk, živých bohů Bratr <on the#>=847+26=873 Jsem Bratr nevěsty živé spasené Boží, živých Bůh milý <am#>=3+14+857=874 beru bratry spasené věčné, bohy bratry spasené <take#>=159+715=874 národ Božímu Beránku svatý nation+<nation>=730+144=874 <twenty>#+<eight>#=293+80=2+371=373 <two>-<seven>=821-448=373 Ráj věčný, vám, co jste zůstali beránky twenty+nine=292+81=373 seven-six=652+279=373 red-<red>=3898-25=3873 Bratr Ráje spasených bohů věčný, váš věčně milý, synů Boha živých vykoupených posvěcených, živých bohů Bratr three#+twenty#=579+294=11+862=873 vás věčných živých spasených Ženich, nevěsty, živých lidí two#+ninety#=850+24=14+860=874 jejich Bratr živých bohů milý <their>=3874